Postup při reklamaci

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

  • výměnu za nové zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady,
  • při větším počtu vad zboží.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Kupující uplatňuje reklamaci zboží elektronicky na email plenobox@gmail.com a měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Volbu způsobu reklamace má kupující.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace činí 14 dní a běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Zboží k reklamaci bude zasláno spolu s kopií faktury na adresu sídla: Nad Vodovodem 731/29, 100 00 Praha. Ne na dobírku (nebude převzato).

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Prodávající elektronicky informuje kupujícího o výsledku reklamace.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno kupujícímu na jeho náklady. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených náklad.